Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Vámi jako zákazníkem a uživatelem služby Aidero a poskytovatelem této služby, kterým je firma Microton s.r.o. se sídlem na adrese Národní 135/14, 110 00 Praha 1.

Poskytovaná služba

Aidero je konverzační asistent založený na jazykovém modelu GPT-4 společnosti OpenAI a poskytovaný jako komerční online služba. Obchodní model služby je postaven tak, aby bylo možné službu nabídnou všem zaměstnancům nebo spolupracovníkům zákazníka, aniž by se zákazník musel zavázat k pravidelným měsíčním platbám nebo k fixnímu poplatku za každého uživatele. Místo toho je služba účtována na základě objemu zpracovaného textu a počítačového času potřebného pro nalezení odpovědi na dotaz uživatele. Jedná se tedy o podobný model jako je například účtování mobilního internetového připojení na základě objemu přenesených dat. Reálné ceny konverzování s Aiderem se typicky pohybují kolem částky 1 Kč za dotaz. Přesná cena závisí na délce dotazu a odpovědi a na délce kontextu z předchozí konverzace, který je třeba vzít v úvahu pro úspěšné nalezení odpovědi. Kontext se vyhodnocuje dynamicky v průběhu konverzace a díky tomu nelze poskytnout jednoduchou formuli, pomocí které by se dalo předem vypočítat, kolik přesně bude vyhodnocení toho kterého dotazu stát. Aby měl zákazník přesto dostatečný přehled o nákladech na provoz služby, je přehled částek účtovaných za zpracované dotazy kdykoli k dispozici v administračním rozhraní služby.

Úhrada služby

Zákazník uhradí platbu za užívání služby bankovním převodem na základě platebních údajů poskytnutých provozovatelem. Výši platby si zákazník může sám zvolit s ohledem na plánovaný počet uživatelů nebo očekávanou intenzitu využívání služby v nejbližším období. Ke každé přijaté platbě provozovatel vystaví daňový doklad.

Záruky

Poskytovatel se zavazuje vynaložit potřebné odborné úsilí k poskytnutí služby v co nejlepší kvalitě a dostupnosti. Poskytovatel však nezaručuje bezchybnost služby nebo její nepřetržitou dostupnost, mimo jiné i proto, že tyto aspekty mohou být ovlivněny faktory, které nejsou ve správě poskytovatele, jako jsou například výpadky internetového připojení, technické problémy třetích stran, nebo jiné nepředvídatelné okolnosti. Poskytovatel výslovně upozorňuje zákazníka na to, že odpovědi vygenerované umělou inteligencí mohou být chybné a při práci s nimi je zapotřebí vynaložit přiměřené odborné úsilí pro jejich validaci.

Reklamace

V případě dlouhodobé nefunkčnosti služby nebo zásadní nespokojenosti zákazníka s kvalitou služby je možné požádat o vrácení nespotřebovaného poplatku. Provozovatel v takovém případě vrátí nespotřebovanou část poplatku zákazníkovi na základě potvrzeného dobropisu.

Tyto obchodní podmínky vstoupily v platnost dne 1. září 2023

Poskytovatel služby

Microton, s.r.o.
Národní 135/14
110 00 Praha 1

IČO: 25312464
DIČ: CZ25312464
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský obchodní soud v Brně, odd. C, vl. 24210

E-mail: info@aidero.cz